กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไปไม่มีกำหนด 
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ชุดนักเรียนโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

การเรียนช่วงประกาศหยุดสถานการณ์โควิด 19

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์