ประชุมผู้ปกครอง 1/2563 
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563   
อ.1 - ป.3 เวลา 9.00 น  
 ป.4 - ป.6 เวลา 13.00 น.

นายศักดิ์ชัย  บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) 1 กรกฎาคม 2563

ข้อปฏิบัติในการมาโรงเรียน

แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

แบบตรวจการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน  
ภายใต้ประกาศกรุงเทพมหานคร

ข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ในโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)

        เครื่องแบบอนุบาลชาย      เครื่องแบบอนุบาลหญิง        
เครื่องแบบประถมศึกษาชาย      เครื่องแบบประถมศึกษาหญิง

รายชื่อครูประจำชั้น พร้อมคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์ห้องเข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์