เข้าค่าย DAY CAMP ลูกเสือ - ยุวกาชาด ป.4 - ป.6  

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563


ข้อปฏิบัติในการมาโรงเรียน

แบบประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

แบบตรวจการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน  
ภายใต้ประกาศกรุงเทพมหานคร

ข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ในโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)

        เครื่องแบบอนุบาลชาย      เครื่องแบบอนุบาลหญิง        
เครื่องแบบประถมศึกษาชาย      เครื่องแบบประถมศึกษาหญิง

รายชื่อครูประจำชั้น พร้อมคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์ห้องเข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์