โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) เดิมเป็นโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่   ตั้งอยู่  

เลขที่ 1087  ซอยเพชรเกษม 51   แขวงหลักสอง   เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   มีเนื้อที่  7  ไร่ 

72 ตารางวา  เมื่อ  พ.ศ. 2500   นายเนื่อง นางสังวาลย์ ทองเต็มและนายเชื้อ นางสำลี  ทองเต็ม  

ได้ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อตั้งโรงเรียน เปิดทำการสอน   ตั้งแต่  

วันที่  17 พฤษภาคม 2501 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 

770 คน