โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม