โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม