โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
    พันธกิจ
 
   1. พัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพ
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา
  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
  5. พัฒนาโรงเรียนในทุกด้านพร้อมเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา และสภาพแวดล้อม
  7. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ครูและบุคลากรให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      เป้าหมายของโรงเรียน

  1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกกลุ่ม
  สาระการเรียนรู้
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน
  ตามหลักธรรมทางศาสนาได้ดี
  3. ผู้เรียน และครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ผู้เรียน ครูและบุคลากร เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
  ตลอดจนประเพณีอันดีงามของไทย
  5. โรงเรียนได้พัฒนาด้านความพร้อมกับการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
  6. ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสภาพ
  แวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน
  7. ผู้เรียน ครู และบุคลากร ได้รับการพัฒนาการออกกำลังกายเล่นกีฬาให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี