โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. วิชาการสู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพ

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

5. พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้านพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียน

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาและสภาพแวดล้อม

7. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ครูและบุคลากรให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

เป้าหมาย
1. ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลัก
    ธรรมทางศาสนาได้ดี
3. ผู้เรียน และครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียน ครูและบุคลากร เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยตลอด
    จนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
5. โรงเรียนได้รับการปรับปรุงและพัฒนาในทุกด้านพร้อมรับ การเปิดประชาคม
    อาเซียน
6. ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสภาพแวดล้อม
    ภายในโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
    เรียนรู้
7. ผู้เรียน ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี