โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
วิสัยทัศน์

 
มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้
      เชิดชูคุณธรรม    
 น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
        เคียงคู่เอกลักษณ์ไทย     
     ก้าวไกลไปกับอาเซียน  
   โดยชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา
  ส่งเสริมการกีฬา
   นำพาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี