โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
(ราง) ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรู6ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาป;ที่ ๖ ป;การศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.14 KB 260715
NT59 public Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 260492
LNR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 260394
ReadWrite P1-4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 601.74 KB 261142
กำหนดการสอบวัดประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.24 KB 260411
บันทึกข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.44 KB 260419