โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
ปฐมวัย

นางนัยนา เปี่ยมสง่า (ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2)
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางพัชรี พึ่งแพง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นายพัฒนชัย ชุนรักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางกนกทิพย์ เล่ห์บ้านเกาะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวณนัทธร นงรัตนชงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอำพร เต็มวุฒิโสภณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3