โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิจิตรา แน่งน้อย (ครูประจำชั้น ป.6/1)
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเบญจพร เพ่งพิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเพียงเดือน กล้าหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเพชรรัตน์ สูงสุด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุภัทราภรณ์ ทองมาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางปฐมารัตน์ แจ่มศรี
ครู คศ.1